Polska-Lublin: Mikroskopy

Ogłoszenie o zamówieniu /Zamówienie publiczne na dostawy /Procedura otwarta

Ref: 405792-2013 Published: 2013-12-03


Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Agnieszka Zięba-Wójtowicz
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 Lublin 20-031 POLSKA
T: +48 815375715
F: +48 815375849
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.przetargi.umcs.lublin.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa mikroskopu LEEM dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie w ramach projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin
Kod NUTS
PL314 Lubelski

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu LEEM dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie w ramach projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS”.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-045/08-00 zawarta w dniu 30 stycznia 2012 r.
Projekt ,,Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS” POIS.13.01.00-00-045/08 realizowany w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Priorytet XIII Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz co najmniej 5 – letni serwis pogwarancyjny.
Dokładne warunki serwisowania zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 7 do SIWZ – „Wzór umowy”.
Zamawiający wymaga instalacji mikroskopu w laboratorium UMCS oraz pierwszego uruchomienia z demonstracją deklarowanych możliwości (przeszkolenia).
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013r., nieużywany w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowany na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Dostawa obejmuje transport, rozpakowanie, instalację, kalibrację w tym podłączenie do istniejących mediów (np. instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej) wraz z niezbędnymi elementami łączącymi, sprawdzenie poprzez wykonanie wymaganych prób i pomiarów, uruchomienie oraz przeprowadzenie pełnego szkolenia personelu Zamawiającego (jeżeli takie zostało przewidziane) na miejscu u użytkownika w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy i przekazanie do użytku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38510000 Mikroskopy

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu LEEM dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie w ramach projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS”.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-045/08-00 zawarta w dniu 30 stycznia 2012 r.
Projekt ,,Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS” POIS.13.01.00-00-045/08 realizowany w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Priorytet XIII Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 90 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
- w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE BANK S.A. o/ Lublin nr 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075; Nr SWIFT BREXPLPWLUB z dopiskiem „Wadium mikroskop LEEM PN/15-2013/POIŚ”;
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
-w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub kserokopię wpłaty wadium. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być również w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty.
4. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
5. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp.
6. Zamawiający w oparciu o art. 46 ust. 4a ustawy Pzp może zatrzymać wadium Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw.
7. Zamawiający w oparciu o art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
9. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez Zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Poza dokumentami wymienionymi w ust. 6.7. pkt a) i b) SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Oferta musi zawierać opis oferowanego towaru (Załącznik nr 9 do SIWZ).

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy przedłożyć: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca albo, w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w formie oryginału) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, istniejących miedzy przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2: lit b, c, d, f SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.2 lit. e, g SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.5. pkt a) i b) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym ust. 6.5 pkt a) i b) SIWZ.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10, 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
a) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 6.2 oraz 6.4 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
b) Oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 6.1, formularz ofertowy oraz opis oferowanego towaru są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) Poza dokumentami wymienionymi w ust. 6.7. pkt a) i b) SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
d) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy ww. dokumentów metodą „spełnia-nie spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda: wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (w formie oryginału wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
Określenie dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz złożenia poświadczeń: dostawy niezbędne do wykazania warunku określonego w pkt 5.1 pkt b) SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie są:
- poświadczenia potwierdzające należyte wykonanie dostawy;
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, powinien podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Uwaga!
W niniejszym postępowaniu, Wykonawcy w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, mogą przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższy warunek powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy ww. dokumentów metodą „spełnia-nie spełnia”.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunke określony w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej jedną dostawę mikroskopu o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto* dla jednej dostawy.
*W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

PN/15-2013/POIŚ

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.1.2014 - 12:00

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 15.1.2014 - 12:15
Miejscowość:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XII, pok. 1202.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w zawiązku z realizacją Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-045/08-00 Projektu „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS” w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zawarta w dniu 30.1.2012r.

VI.3) Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: do 30.4.2015r

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 POLSKA
T: +48 224587840
W: http://uzp.gov.pl
F: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w dwóch punktach poprzedzających wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
5. Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego (art. 198b ust. 1 ustawy Pzp). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust. 2 ustawy Pzp).
6. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawne określone zostały w dziale VI ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 POLSKA
T: +48 224587840
W: http://uzp.gov.pl
F: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29.11.2013


Summary Information

Notice 405792-2013 dispatched 2013-11-29
Tender document receipt deadline for 405792-2013 2014-01-15 12:00:00
Copyright EU-Publications-Office - Republishing Prohibited